REGULAMIN - NUTRIADA 2024

Title
Przejdź do treści
REGULAMIN
Turnieju Wiedzy Dietetycznej „Nutriada”

§1 [Organizator, termin, miejsce]

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady organizacji Turnieju Wiedzy Dietetycznej „Nutriada” (dalej jako: Turniej).
 2. Organizatorem Turnieju jest Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków.
 3. Biuro organizacyjne Turnieju prowadzi ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31 131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000 PLN, NIP: 675-144-18-83,
 4. Turniej odbywa się w terminie 26-27 kwietnia 2024 r.
 5. Miejsce przeprowadzenia Turnieju stanowi Kraków.

§2 [Założenia Turnieju]

 1. W Turnieju udział biorą drużyny złożone z uczestników (dalej: Uczestnicy):
  1. trzech studentów kierunku dietetyka, niezależnie od etapu studiów,
  2. opiekuna, przy czym jego obecność nie jest obligatoryjna
 2. W przypadku, gdy uczelnia kształci dietetyków na studiach I stopnia może zgłosić uczestnictwo w Turnieju 1 drużyny, a uczelnia, która prowadzi dwustopniowe kształcenie w zakresie dietetyki – 2 drużyny.
 3. Opis konkurencji wraz z kryteriami oceny znajduje się pod adresem: http://www.nutriada.pl/konkurencje.html
 4. Nagrody otrzymają trzy drużyny z najwyższą liczbą punktów zdobytych we wszystkich konkurencjach. Wartość poszczególnej nagrody nie będzie przekraczać kwoty 1000,00 zł.

§3 [Zasady organizacyjne]

 1. Termin zgłaszania uczestnictwa w Turnieju upływa 5 kwietnia 2024 r. Przez zgłoszenie rozumie się łącznie wypełnienie formularza, o którym mowa w ust. 3 poniżej oraz dokonanie wpłaty, o której mowa w ust. 7 poniżej
 2. Opłaty można regulować w formie przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o., mBank S.A. 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009 z dopiskiem "NUTRIADA" oraz nazwiskami uczestników, za których dokonywana jest wpłata),
 3. Rejestracja udziału w Turnieju odbywa się wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.nutriada.pl/rejestracja.html
 4. Stroną umowy o udział w Turnieju jest uczelnia zgłaszająca uczestnictwo danej drużyny.
 5. Uczestnictwo w Turnieju obejmuje:
  • Udział w konkurencjach i wykładach
  • Nocleg z 26 na 27 kwietnia, w przypadku zaznaczenia chęci skorzystania z niego w formularzu on-line dostępnym na stronie www.nutriada.pl
  • Lunch i przerwa kawowa w dniu 26 kwietnia 2024 r., przerwa kawowa w dniu 27 kwietnia 2024 r.
 6. Liczba drużyn biorących udział w Turnieju jest ograniczona i wynosi 16 (decyduje kolejność zgłoszeń).
 7. Uczelnia dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości 399 zł brutto za udział danej drużyny.
 8. Organizator zapewnia nocleg dla każdego z uczestników, jeżeli zgłoszą oni takie zapotrzebowanie w terminie do 5 kwietnia 2024 roku, poprzez zaznaczenie chęci skorzystania z noclegu w formularzu on-line dostępnym na stronie www.nutriada.pl.
 9. Informacje w zakresie programu oraz pozostałych kwestii, w szczególności organizacyjnych, zawarte są na stronie internetowej: http://www.nutriada.pl.

§4 [Zmiana zasad organizacji Turnieju]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad organizacji Turnieju, w tym ze względu na wystąpienie siły wyższej, (w tym z epidemią COVID-19), w szczególności poprzez przeprowadzenie Turnieju wyłącznie online lub jego odwołanie.
 2. Organizator zawiadomi Uczestników uczelnie zgłaszające Uczestników o zmianie zasad organizacji Turnieju za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany podczas rejestracji, a także poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.nutriada.pl
 3. W przypadku odwołania bądź przeprowadzenia Turnieju w wersji online wniesiona opłata zostanie zwrócona.

§5 [Dane osobowe]

 1. Uniwersytet Jagielloński oraz ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako Współadministratorzy danych Uczestników i Zwycięzców Turnieju oświadczają, że podpisali umowę o współadministrowaniu, a jej zasadnicza treść wspólnych uzgodnień stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wspólna klauzula informacyjna dla Uczestników i Zwycięzców Turnieju stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Podczas Turnieju będzie utrwalany wizerunek przez Organizatora w formie fotografii lub zapisu wideo na podstawie wyrażonej przez Uczestnika/Opiekuna zgody wedle Załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu. Zgody będą zbierane w dniu rozpoczęcia Turnieju.
 3. Uczelnia zgłaszająca uczestnictwo drużyn w Turnieju zobowiązana jest poinformować Uczestników Turnieju oraz ich opiekunów o zasadach przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z zapisami w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§ 6 [Postanowienia końcowe]

 1. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu oraz poleceń Organizatora.
 2. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia poszczególnych uczestników z Turnieju w sytuacji rażącego naruszenia zasad i przepisów zawartych w Regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu oraz programu zawodów, o czym poinformuje uczestników Turnieju.
 5. Przystąpienie przez uczestnika do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją  treści Regulaminu Turnieju.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
ZASADNICZA TREŚĆ WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ
(wyciąg z umowy o współadministrowanie danymi osobowymi)

Zgodnie z art. 26 RODO informujemy o tym, że współadministratorzy, o tożsamości określonej poniżej, podjęli następujące uzgodnienia:

 1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników/Zwycięzców Turnieju są:
  1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
  2. ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, reprezentowane przez Magdalenę Wilanowską- Prezesa Zarządu.
 2. Współadministratorzy wspólnie przetwarzają dane osobowe Uczestników/opiekunów Uczestników/Zwycięzców Turnieju, w związku z realizacją przypisanych im zadań w organizacji i przeprowadzeniu Turnieju zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
 3. Przekazanie niniejszej informacji stanowi udostępnienie zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów, których tożsamość została wskazana w punkcie pierwszym powyżej, w zakresie współadministrowania przetwarzaniem danych osobowych Uczestników/ opiekunów Uczestników/ Zwycięzców Turnieju i w oparciu o podstawy prawne wskazane w obowiązku informacyjnym kierowanym do Uczestników/ opiekunów Uczestników/ Zwycięzców Turnieju.
 4. Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorów informujemy, że:
  1. Każdy ze Współadministratorów odpowiada za:
   1. posługiwanie się wspólną klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów, w tym zasadniczą treść ich uzgodnień w zakresie wywiązywania się z obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych;
   2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO;
   3. właściwe zabezpieczenie danych osobowych od momentu otrzymania dokumentacji z danymi osobowymi;
   4. realizację praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO, z uwzględnieniem możliwych ograniczeń wynikających z przepisów prawa;
   5. prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w tym rejestru czynności przetwarzania danych (wymóg art. 30 RODO);
   6. zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO w szczególności przed dostępem nieuprawnionych osób;
   7. zgłoszenie – w uzgodnieniu z pozostałymi Współadministratorami – do organu nadzorczego naruszenia, o którym mowa w art. 33 RODO, zaistniałego we własnych strukturach;
   8. zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony danych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 5. Podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, każdy ze Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw przysługujących im na mocy RODO.
 6. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą skieruje swoje żądanie realizacji prawa bezpośrednio do jednego ze Współadministratorów, każdy z tych Współadministratorów jest odpowiedzialny za niezwłoczne przekazanie żądania osoby, której dane dotyczą do właściwego Współadministratora.
 7. Współadministratorzy utworzyli Punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą – z punktem kontaktowym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: nutriada@zizce.edu.pl
 8. Informujemy, że niezależnie od uzgodnień wskazanych w punkcie 3-4 powyżej, osoby których dane osobowe dotyczą mogą wykonywać przysługujące im prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego ze Współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z RODO.
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Klauzula informacyjna dla Uczestników i Zwycięzców Turnieju

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika i Zwycięzcy Turnieju są:
  1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
  2. ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: biuro@zizce.edu.pl lub pod nr telefonu 12 422 09 20

   będącymi Współadministratorami danych, dalej zwanymi „Organizatorem”.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku:
  1. Uczestnika Turnieju w celu:
   1. organizacji, przeprowadzenia Turnieju i ogłoszenia wyników Turnieju na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest przeprowadzenie Turnieju zgodnie z Regulaminem;
   2. dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Organizatora – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
   3. wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o na-rodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  2. Zwycięzcy Turnieju w celu:
   1. ogłoszenia wyników Turnieju na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest przeprowadzenie Turnieju i ogłoszenie jego wyników zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestników Regulaminem;
   2. dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Organizatora – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   3. wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o na-rodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  3. Opiekuna Uczestników w celu:
   1. organizacji, przeprowadzenia Turnieju na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest przeprowadzenie Turnieju zgodnie z Regulaminem;
   2. dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Organizatora – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
   3. wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Uczestnika, opiekuna Uczestników i Zwycięzcy Turnieju w celu:
   1. przeprowadzenia Fotorelacji z Turnieju w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, dydaktycznych, reklamy i promocji Organizatora, oraz samego Turnieju, archiwizacji – w odniesieniu danych osobowych Uczestników w postaci wizerunku – na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Podanie przez Uczestnika/Zwycięzcy danych osobowych, o których mowa w ust. 2 lit. a),  b) i c) powyżej  jest konieczne. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku, o których mowa w ust. 2 lit. d) powyżej jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe Uczestnika, opiekuna Uczestników i Zwycięzcy mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Uczestników, opiekuna Uczestników i Zwycięzców nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe Uczestników, opiekuna Uczestników i Zwycięzców przechowywane będą przez okres organizacji Turnieju oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Turnieju, a także do czasu przedawnienia roszczeń i wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji, w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. a),  b) i c). Natomiast w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. d) powyżej – do czasu wycofania przez Uczestnika/Zwycięzcy/Opiekuna Uczestników zgody na przetwarzanie danych.
 7. Dane osobowe Uczestnika  podane w Formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane osobom trzecim.
 8. Dana osobowa Uczestnika/Zwycięzcy/ opiekuna Uczestników w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach z Turnieju służących stworzeniu Fotorelacji i przetwarzana na Stronie Turnieju (www.nutriada.pl), Stronie organizatora (www.cm-uj.krakow.pl) oraz biura organizacyjnego Turnieju (www.zizce.edu.pl), w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele informacyjne, dokumentacyjne, edukacyjne, dydaktyczne, reklamy i promocji Organizatora, oraz samego Turnieju, a także archiwizacji, w tym na potrzeby relacji z Turnieju  – zgodnie z Regulaminem.
 9. Uczestnik/Zwycięzca/ opiekun Uczestników ma prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 10. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Uczestnik/Zwycięzca/  opiekun Uczestników posiada również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można:
  1. przesłać e-mailem na adres dziekwl@cm-uj.krakow.pl pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Wydział Lekarski ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w biurze Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
  2. przesłać e-mailem na adres: biuro@zizce.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3.
 12. Dane osobowe Uczestnika/Zwycięzcy/ opiekuna Uczestników nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 13. Uczestnik/Zwycięzca/opiekun Uczestników posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).
Załącznik nr 3 do Regulaminu

Imię i nazwisko:
Kontakt:

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku w celu promocyjnym, informacyjnych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych Turniej Wiedzy Dietetycznej „Nutriada” organizowanym przez  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Wydział Lekarski oraz ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o. zwanymi dalej „Organizatorem” zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. 20017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora mojego wizerunku w ramach Turnieju Wiedzy Dietetycznej „Nutriada” poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie,  odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych Organizatora.

W związku z wykorzystaniem mojego wizerunku zrzekam się:
 1. prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania mojego wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów Organizatora, w których mój wizerunek zostanie wykorzystany;
 2. prawa każdorazowego wskazywania mnie jako osoby uwidocznionej na materiałach Organizatora, a w szczególności wskazywania mojego imienia i nazwiska;

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z wymienionym powyżej materiałem i nie narusza on moich dóbr osobistych.
Organizator ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.

........................................................................
Data i czytelny podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku są:
  1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków reprezentowany przez Rektora UJ. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
  2. ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: nutriada@zizce.edu.pl lub pod nr telefonu 12 422 09 20

   będącymi Współadministratorami danych, dalej zwanymi „Organizatorem”.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocyjnym, informacyjnych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych Turniej Wiedzy Dietetycznej „Nutriada”  na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak utrwalenia wizerunku podczas Turnieju Wiedzy Dietetycznej „Nutriada”.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na stronach internetowych Organizatora oraz mediów społecznościowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można:
  1. przesłać e-mailem na adres dziekwl@cm-uj.krakow.pl pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Wydział Lekarski ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w biurze Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków,
  2. przesłać e-mailem na adres: nutriada@zizce.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, 31 131 Kraków, ul. Garbarska 13/3
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).

  Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

  …………………………………………………………………
  miejscowość, data, czytelny podpis


Wróć do spisu treści