REGULAMIN - NUTRIADA 2023

Title
Przejdź do treści
REGULAMIN
Turnieju Wiedzy Dietetycznej „Nutriada”

§1 [Organizator, termin, miejsce]

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady organizacji Turnieju Wiedzy Dietetycznej „Nutriada” (dalej jako: Turniej).
 2. Organizatorem Turnieju jest Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków.
 3. Biuro organizacyjne Turnieju prowadzi ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31 131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000 PLN, NIP: 675-144-18-83,
 4. Turniej odbywa się w terminie 5-6 maja 2023 r.
 5. Miejsce przeprowadzenia Turnieju stanowi Kraków.

§2 [Założenia Turnieju]

 1. W Turnieju udział biorą drużyny złożone z:
  1. trzech studentów kierunku dietetyka, niezależnie od etapu studiów,
  2. opiekuna, przy czym jego obecność nie jest obligatoryjna
 2. W przypadku, gdy uczelnia kształci dietetyków na studiach I stopnia może zgłosić uczestnictwo w Turnieju 1 drużyny, a uczelnia, która prowadzi dwustopniowe kształcenie w zakresie dietetyki – 2 drużyny
 3. Opis konkurencji znajduje się pod adresem: http://www.nutriada.pl/konkurencje.html
 4. Nagrody otrzymają trzy drużyny z najwyższą ilością punktów zdobytych we wszystkich konkurencjach.

§3 [Zasady organizacyjne]

 1. Termin zgłaszania uczestnictwa w Turnieju upływa 14 kwietnia 2023 r. Przez zgłoszenie rozumie się łącznie wypełnienie formularza, o którym mowa w ust. 2 poniżej oraz dokonanie wpłaty, o której mowa w ust. 7 poniżej
 2. Opłaty można regulować w formie przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o., mBank S.A. 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009 z dopiskiem "NUTRIADA" oraz nazwiskami uczestników, za których dokonywana jest wpłata),
 3. Rejestracja udziału w Turnieju odbywa się wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.nutriada.pl/rejestracja.html
 4. Stroną umowy o udział w Turnieju jest uczelnia zgłaszająca uczestnictwo danej drużyny.
 5. Uczestnictwo w Turnieju obejmuje:
  1. Udział w konkurencjach i wykładach
  2. Nocleg z 5 na 6 maja, w przypadku zaznaczenia chęci skorzystania z niego w formularzu on-line dostępnym na stronie www.nutriada.pl
  3. Lunch i przerwa kawowa w dniu 5 maja 2023 r., przerwa kawowa w dniu 6 maja 2023 r.
 6. Liczba drużyn biorących udział w Turnieju jest ograniczona i wynosi 16 (decyduje kolejność zgłoszeń)
 7. Uczelnia dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości 299 zł brutto za udział danej drużyny.
 8. Organizator zapewnia nocleg dla każdego z uczestników, jeżeli zgłoszą oni takie zapotrzebowanie w terminie do 14 kwietnia 2023 roku, poprzez zaznaczenie chęci skorzystania z noclegu w formularzu on-line dostępnym na stronie www.nutriada.pl.
 9. Informacje w zakresie programu oraz pozostałych kwestii, w szczególności organizacyjnych, zawarte są na stronie internetowej: http://www.nutriada.pl

§4 [Zmiana zasad organizacji Turnieju]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad organizacji Turnieju w związku z siłą wyższą, (w tym z epidemią COVID-19), w szczególności poprzez przeprowadzenie Turnieju wyłącznie online lub jego odwołanie.
 2. Organizator zawiadomi Uczestników o zmianie zasad organizacji Turnieju za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany podczas rejestracji, a także poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.nutriada.pl
 3. W przypadku odwołania bądź przeprowadzenia Turnieju w wersji online opłata Uczestników zostanie zwrócona.

§5 [Dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju, przekazanych przez uczelnię zgłaszającą uczestnictwo danej drużyny jest ta uczelnia. Uczelnia ta, wypełniając formularz zgłoszeniowy, potwierdza, iż jest uprawniona do przetwarzania przekazywanych danych osobowych na cele związane z realizacją Turnieju. Uczelnia zgłaszająca uczestnictwo danej drużyny powierza przetwarzanie tych danych przez Biuro organizacyjne Turnieju na potrzeby tej Umowy na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wróć do spisu treści