UMOWA POWIERZENIA - NUTRIADA 2023

Title
Przejdź do treści
UMOWA
powierzenia przetwarzania danych

Umowa powierzenia przez Podmiot wysyłający danych osobowych Uczestników na rzecz Organizatora wykonawczego Kongresu
  1. Uczelnia wysyłająca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) uczestników zgłaszanych do udziału w Turnieju, przekazywanych do Biura organizacyjnego Turnieju, prowadzonego przez ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych (dalej zwaną „Biurem”).
  2. Uczelnia wysyłająca oświadcza, iż jest uprawniona do powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników na cele związane z organizacją Turnieju.
  3. Biuro oświadcza, że będzie przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na cele realizacji Turnieju i zgodnie z zasadami określonymi w przepisach RODO, w tym w szczególności zapewnia, iż podejmie wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO oraz zapewni, by osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych zobowiązały się do zachowania tych danych w tajemnicy.
  4. Biuro zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
  5. Uczelnia wysyłająca wyraża zgodę, aby Biuro, przy przetwarzaniu powierzonych mu danych, mogło korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego je na zlecenie Biura.  Biuro korzysta z usług następujących podmiotów: hotel a uczelnia wysyłająca niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych w ww. zakresie. Biuro informuje uczelnię wysyłającą, za pośrednictwem poczty e-mail lub w winny sposób, o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających.
  6. Biuro zobowiązuje się do spowodowania, aby dalsze podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie przetwarzały je zgodnie z warunkami określonymi w zgodzie udzielonej przez uczelnię wysyłającą, a także zgodnie z przepisami RODO i innymi przepisami prawa, a także, aby zobowiązały się do zachowania danych osobowych w całkowitej tajemnicy i zastosowały wymogi, o których mowa w art. 32 RODO.
  7. Biuro zobowiązuje się do pomocy uczelni wysyłającej w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
  8. Biuro udostępni uczelni wysyłającej wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w RODO oraz umożliwi jej lub audytorowi upoważnionemu przez nią przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyni się do nich.

Wróć do spisu treści